നന്നാക്കാൻ നോക്കരുത്.my dIary.khaleelshamras

മറ്റൊരാളെ നന്നാക്കാൻ
നോക്കരുത്.
പക്ഷെ അവരുടെ
ജീവിതത്തെ
സന്തോഷകരമാക്കാൻ
ആവേശവും
പ്രോൽസാഹനവും
നൽകുക.

Popular Posts