അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച്ച.my diary.khaleelshamras

പലപ്പോഴും
പലരോടുമുള്ള
നിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയും
സംസാരവുമെല്ലാം
അവസാനത്തേതാണ്.
ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരോടും
ഒരിക്കൽ പോലും
കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്താനും
സംസാരിക്കാനും
നിനക്ക് കഴിയുന്നുപോലുമില്ല.
ഇനി നിത്യേന
കാണുന്നവർ ആണെങ്കിൽ
ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലെ
അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച്ചയായിരിക്കും അത്.
ഒരിക്കലും ഇത്തരം
അവസാന
വാക്കും
കൂടിക്കാഴ്ച്ചയുമൊന്നും
മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിച്ചതാവരുത്.
അവർക്ക് സംതൃപ്തി
മാത്രം നൽകിയതായിരിക്കണം.

Popular Posts