കയ്യിലുള്ള നിധി.my diary.khaleelshamras

കയ്യിലുള്ള നിധി
എന്തിനു വേണമെങ്കിലും
ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
സ്വന്തം നൻമക്കും
മറ്റുള്ളവരുടെ നൻമക്കും
വേണ്ടിയോ,
വൈകാരികമായി .
പ്രതികരിക്കാനോ
അറിവിനനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കാനോ
ഉപയോഗിക്കാം.
അതാണ് ഓരോ
മനുഷ്യനും ലഭിച്ച
ആദർശത്തിന്റെ നിധിയുടെ
പ്രത്യേകത.

Popular Posts