ഈ നിമിഷത്തിൽ..my diary.khaleelshamras

ഈ കഴിഞ
നിമിഷം വരെ
എങ്ങിനെ
ജീവിച്ചു
എന്നതിലല്ല.
മറിച്ച്
ഈ ഒരു വിലപ്പെട്ട
നിമിഷത്തിൽ
എങ്ങിനെ
ജീവിക്കുന്നു
എന്നതാണ്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
പാഴായ ഇന്നലെകളെ
ഓർത്ത്
വേവലാതി പെടാതെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
സംതൃപ്തി നിറഞ
ഒരു ജീവിതം
കാഴ്ചവെക്കുക.

Popular Posts