വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

എത്ര ചെറിയ
ദൗത്യം നിർവ്വഹിച്ചാലും
പ്രോൽസാഹനത്തിന്റെ
വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ
നൽകി
അഭിനന്ദിക്കുക.
അതിൽ നിന്നും
വലിയ സന്തോഷം
കണ്ടെത്തുക.
അതാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
സംതൃപ്തമാക്കുന്നത്.

Popular Posts