ഓരോ നിമിഷവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം. My diary.khaleelshamras

അറിവും
സന്തോഷവും
അതിലൂടെ
സമാധാനവും
അർത്ഥവും കണ്ടെത്താനാവണം
നീ ഓരോ നിമിഷവും
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

Popular Posts