നിന്റെ ലോകം.my diary.khaleelshamras

നിനക്കു മാത്രമുള്ള
നീ മാത്രം
അനുഭവിക്കുന്ന
ലോകമാണ്
നിനേറെത്.
നിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ
നിന്റെ മാത്രം
നഷ്ടങ്ങളും.
നിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ
നിന്റെ മാത്രം
അനുഭവങ്ങളുമാണ്.
അവ നൽകുന്ന
പാഠങ്ങൾ
പഠിച്ച് ബാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച്
മുന്നോട്ട്
കുതിക്കുക.

Popular Posts