വിജയം തേടിവരാൻ.my diary.khaleelshAmras

സ്വന്തത്തിൽ
വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുക.
എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെമതി
എന്ന വിശ്വാസം.
ഉറച്ച ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുക.
പ്രയത്നത്തിലൂടെ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
മുന്നേറുക.
മൂല്യങ്ങൾ കൈവിടാതെ
സൂക്ഷിക്കുക.
വിജയം ഉറപ്പായും
നിന്നെ തേടിവരും,

Popular Posts