എതിർ പക്ഷത്തിന്റെ അടിമ.my diary.khaleelshamras

പലപ്പോഴും
പല സാമൂഹിക
കൂട്ടായ്മകളും
അവരുടെ
എതിർപക്ഷത്തോടുള്ള
ശത്രുതയുടെ
അടിമകളാണ്.
അവർക്കെതിരെ
നിലനിൽക്കുന്ന
ഭ്രാന്തുപിടിച്ച
വൈകാരികതയുടെ
പ്രകടനങ്ങളാണ്
പലപ്പോഴും
നാം കാണുന്നത്.

Popular Posts