മനുഷ്യനെന്ന മഹാൻ.my diary.khaleelshamras

മനുഷ്യനാണ് മഹാൻ.
ആ മഹാന്റെ
ഉപയോഗ വസതുക്കൾ
മാത്രമാണ്
സാമുഹിക കൂട്ടായ്മകളും
ഭൂമിയും എല്ലാം.

Popular Posts