ആദർശത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

ഒരാദർശത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ
വിശ്വാസത്തെ
രണ്ട് തരം
വൈകാരികതകൾ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി
ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
ഒന്ന് നെഗറ്റീവും
രണ്ട് പോസിറ്റീവും.
നെഗറ്റീവ് വൈകാരികതയുടെ
പ്രകടനക്കളാണ്
ഭീകരതയും വർഗ്ഗീയതുമെല്ലാം.
പോസിറ്റീവ് വൈകാരികതയുടെ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്
സഹിഷ്ണുതയും നിധിയും.
പോസിറ്റീവ് വൈകാരികത
തന്റെ ഉള്ളിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന
സമാധാനമാണ്.
നെഗറ്റീവ് വൈകാരികത
മനസ്സിനുള്ളിലെ അശാന്തിയും.

Popular Posts