രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യർ.my diary.khaleelshamras

വലിയൊരു വിഭാഗം
മനുഷ്യർ
തികച്ചും
അപ്രധാനവും
വൈകാരികവുമായ
വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തും
അതിലൂടെ
സ്വന്തം മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും
ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ചെറിയൊരു
വിഭാഗം മനുഷ്യർ
തികച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ടതും
സംതൃപ്തകരവുമായ
ജീവിതം
നയിച്ച് മുന്നേറുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടക്കാർക്ക്
വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിലും
സ്വന്തം മനസ്സിൽ
സംതൃപ്തിയും
സമാധാനവും അനുഭവിക്കുന്ന
അത്തരം വ്യക്തികളിൽ
ഉൾപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക.

Popular Posts