ജീവന്റെ ജീവിത പുസ്തകം.my Diary.khaleelshamras

ഒരു വിഷയത്തിലെ
ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം
നൽകാൻ ആ വിഷയവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട
വിഷയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടു വേണം
ഉത്തരം നൽകാൻ.
അല്ലാതെ ആ വിഷയവുമായി
ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത
ഏതെങ്കിലുമൊന്ന്
പഠിച്ചിട്ടാവരുത്.
ഇതു പോലെ തന്നെയാവണം
മറ്റുള്ളവരെ
കാണുന്നതും.
നിന്റെ ജീവന്റെ ജീവിത പുസ്തകം
നോക്കിയാവരുത്
മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുന്നതും
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും.
അവരെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
അവരുടെ ജീവന്റെ
ജീവിത പുസ്തകം പഠിക്കണം.

Popular Posts