ശ്രദ്ധയാണ് ജീവൻ.my diary.khaleelshamras

ജീവന്റെ ഫലപ്രദമായ
ഉപയോഗം
ശ്രദ്ധയാണ്.
നിന്റെ നൻമകൾ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകൾ
നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ
എന്നിവ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലേക്കും
നഷ്ടപ്പെടാതെ
നിലനിർത്തുന്നതിലേക്കുമുള്ള
ശ്രദ്ധയാണ്
നിന്റെ ജീവൻ.

Popular Posts