വിമർശകർക്ക് മുന്നിൽ.my diary.khaleelshamras

വിമർശകർക്ക്
മുന്നിൽ
കാതടച്ച്
നിൽക്കാതെ.
ഇരു കാതുകളും
അവർക്കു മുന്നിൽ
തുറന്നു കൊടുക്കുക.
മനസ്സിൽ
ക്ഷമയും
ദയയും
ഹാസ്യവും
നില നിർത്തി ശ്രവിക്കുക.
എന്നിട്ട്
അവയെ
വിലപ്പെട്ട ഒരു
പാഠമായി
പരിവർത്തനം ചെയ്ത്
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular Posts