മനസ്സിന്റെ പേര്.my diary.khaleelshamras

നല്ല ചിന്തകളും
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകളും
വാഴുന്ന ഒരു
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പേരാണ്
പോസിറ്റീവ് മനുഷ്യൻ.
ചീത്ത ചിന്തകളും
ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥകളും
വാഴുന്ന ഒരു
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ
പേരാണ്
നെഗറ്റിവ് മനസ്സ്.
ഇനി നിന്റെ
മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുക
അവിടെ
ഏത് തരം ചിന്തകളും
മാനസികാവസ്ഥകളും
വാഴുന്നു എന്നത്
നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ പേര്
കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts