വിമർശകരോട്.my diary.khaleelshamras

വിമർശകരോട്
പുതിയ പുതിയ
വിമർശനങ്ങൾ
അന്വേഷിക്കുക.
സ്വന്തം മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
വിലപ്പെട്ട
അവലോകനങ്ങൾക്കായി
കാതോർക്കുക.
കേട്ട ശേഷം
നന്ദി പറയുക.

Popular Posts