ഒറ്റ പ്രായത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ.my diary.khaleelshamras

ഈ നിമിഷത്തെ
ഈ ഭൂമിയിലെ
മനുഷ്യ ജീവനുകളെ
ഒന്നു നിരീക്ഷിച്ചു
നോക്കൂ.
അവിടെ
കുട്ടികളേയും
കൗമാരക്കാരേയും
യുവസമൂഹത്തേയും
വൃദ്ധരേയും
കാണാൻ കഴിയില്ല.
മറിച്ച് ഈ നിമിഷമെന്ന
ഒറ്റ പ്രായത്തിൽ
ജീവിക്കുന്ന
മനുഷ്യരെ മാത്രമേ
കഴിയുകയുള്ളൂ.

Popular Posts