സമൂഹ കൂട്ടായ്മകൾ..my diary.khaleelshamras

മനുഷ്യർക്ക്
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള
മനുഷ്യ നിർമിത
വസ്തുക്കൾ
മാത്രമാണ്
സമൂഹ കൂട്ടായ്മകൾ.
ഒരിക്കലും
ഒരു കൂട്ടായ്മയും
അതിലെ
ഒരു മനുഷ്യനേക്കാളും
വലുതാവുന്നില്ല.

Popular Posts