ജീവനുള്ള കോശങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ.My diary.khaleelshamras

ശരിക്കും
പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും
ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും
ലക്ഷ കണക്കിന്
ജീവനുള്ള
മനുഷ്യ കോശങ്ങളെയാണ്
പരസ്പരം കൈമാറുന്നത്.
ഓരോ കോശത്തിലും
ഒരു വ്യക്തിയുടെ
സൂക്ഷ്മ മാതൃകകൾ
ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.

Popular Posts