അമിത പ്രതീക്ഷ.my diary.khaleelshamras

അമിതപ്രതീക്ഷ
പലപ്പോഴും
അമിത സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കും.
അതുകൊണ്ട്
ഒന്നിലും അമിത പ്രതീക്ഷ
വെച്ചു പുലർത്താതിരിക്കുക.

Popular Posts