ഉൾപ്രേരണ.my diary.khaleeelShamras

നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന
പ്രതിഫലത്തേക്കാളും
ശക്തമായ
ഒരു ഉൾപ്രേരണ
ഏതൊരു പ്രവർത്തിയിൽ
നിനക്കുണ്ടാവുന്നോ
അതിൽ നിനക്ക്
വലിയ നൈപുണ്യം
കൈവരിക്കും.
മുശിപ്പില്ലാതെ
പ്രവർത്തിയിൽ മുഴുകുന്നതിനും
അത് സഹായിക്കും.

Popular Posts