നല്ല മാനസികാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ച സമ്പാദ്യം. my diary. khaleel shamras

നിന്നിൽ നല്ല മാനസികാവസ്ഥകൾ  സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിന്റെ  സമ്പത്തോ പദവിയോ  ശരിക്കും നിനക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല.
സന്തോഷത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും മന സമാധാനത്തിന്റെയും
നല്ല മാനസിക കലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ
മാത്രമാണ്  അവകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

Popular Posts