ചർച്ചകൾ.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ഭൂരിഭാഗം ചർച്ചകളും
നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക്
നയിക്കുന്നവയല്ല.
വിധിയുടെ ഗതി
മാറ്റുകയുമില്ല.
പലപ്പോഴും
അത്തരം ചർച്ചകൾ
വിലപ്പെട്ട നിന്റെ സമയം
നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
നല്ല മനസ്സിനെ
അസ്വസ്ഥമാക്കാനും
മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളു.

Popular Posts