വികാരവിചാരങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ khaleelshamras

നിന്റെ ഉപബോധമനസ്സിൽ നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി  പാറിനടക്കുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം നിന്റെ ബോധമനസ്സിന് കൊണ്ടുവരിക.
എന്നിട്ട് അവയെ നിരീക്ഷിക്കൂ.
എന്നിട്ട് ഒരു  ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കുക.
എന്നിട്ട് ബോധപൂർവം എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകിയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ  വികാരവിചാരങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക .

Popular Posts