മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

മനുഷ്യനും മറ്റു
സസ്യജീവജാലങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
എന്താണ്.
മറ്റെല്ലാ ജീവകളും
ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
മനസ്സുള്ളവയാണ്.
എന്നാൽ മനുഷ്യർ
ശരീരത്തിൽനിന്നും
അനന്തതയിലേക്ക്
വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
മനസ്സുള്ളവരാണ്.

Popular Posts