അവരുടെ ജീവൻ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ഏതൊരാളോടും
ആശയ വിനിമയം
നടത്തുമ്പോൾ
അവർ നിനക്കു മുന്നിൽ
സമർപ്പിക്കുന്നത്
അവരുടെ
വിലപ്പെട്ട ജീവനുള്ള
ജീവിത നിമിഷമാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ
നിന്നോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്
അവരുടെ
ജീവൻ തന്നെയാണ്.
അതിന്റെ മൂല്യവും
മനോഹാരിതയും
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ
നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.
അവരുടെ നല്ലത് പറയുമ്പോഴും
അവർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ
കഴിയാത്ത
നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ
അവർക്ക് മുന്നിൽ
അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും
വിമർശിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും
നല്ല ശ്രോദ്ധാവുമ്പോഴും
മാത്രമേ
അതിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

Popular Posts