സ്ത്രീയും പുരുഷനുംമൈ ഡയറി.khaleelshamras

സ്ത്രീകൾ നല്ലവരാണ്.
പുരുഷൻമാർ മോശക്കാരുമല്ല.
പക്ഷെ രണ്ട് പേർക്കും
രണ്ട് തരം
മനസ്സും ഭാഷയുമാണ്.
തലച്ചോറിന്റേയും
ഹോർമോണിന്റേയും
അവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്
ഈ വ്യത്യസ്തത
അറിയാതെ
ഒരിക്കലും
പരസ്പരം
ആശയവിനിമയം നടത്തരുത്.
അത്തരം ആശയ വിനിമയങ്ങളാണ്
പലപ്പോഴും
കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്
വഴിനടത്തുന്നത്.

Popular Posts