ദേഷ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യന് സൗഹൃദം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ദേഷ്യപ്പെടുന്ന
മനുഷ്യന്
തിരിച്ച് ഒരു ശത്രുവിനെ
നൽകാതിരിക്കുക.
മറിച്ച്
ദേഷ്യത്തെ നല്ല ബന്ധം
ഉണ്ടാക്കാനുള്ള
മാർഗ്ഗമായി കണ്ട്
സൗഹൃദത്തിനായി
അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക.

Popular Posts