ആശൂറാ ആശംസകൾ.khakeelshamras

അദ്ദേഹം നാടിന്റെ അധിപതിയായിരുന്നു,
അതി ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു
അധികാരത്തിന് ഭീക്ഷണിയാവും
എന്ന് ഭയന്ന് അവിടെ പിറന്ന ആൺകുട്ടികളെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി.
എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ
സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കരങ്ങളാൽ
നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വളർത്തു കുട്ടി 
വളർന്നു വരികയായിരുന്നു.
ഫറോവ എന്ന അതിക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിക്കുമേൽ കരുണയുടേയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും പര്യായമായിരുന്ന ആ പ്രവാചകൻ വിജയം വരിക്കുകയായിരുന്നു.
ആ ഒരു വിജയം നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയാണ്. എത്ര കൂടുതൽ ക്രൂരതകളും അനീധിയും അരങ്ങേറിയാലും അവസാനവിജയം നിഷ്കളങ്കതയും നന്മയും കാരുണ്യവും  മുറുകെ പിടിച്ചവർക്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള വലിയ പാഠമാണ്  മൂസാ (മോസസ്) പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം ബാക്കിയാക്കുന്നത്.
ആശൂറ  ആശംസകൾ

Popular Posts