ദേഷ്യം.മൈ diary.khaleelshamras

ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർക്ക്
തിരിച്ചു ലഭിക്കേണ്ടത്
ദേഷ്യത്തോടെയുള്ള
മറുപടിയല്ല
മറിച്ച്
സഹതാപവും
സഹായവുമാണ്.
കാരണം ദേഷ്യം
അവരുടെ
മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും
പൊട്ടിത്തെറിച്ച
അഗ്നിപർവ്വത
സ്ഫോടനമാണ്.

Popular Posts