മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രം.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് സ്വയം
മാറ്റിവരക്കാനും
പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും
പറ്റുന്ന,
പൂർണ്ണമായും
നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാണ്
നീ പേടിച്ചതും
അതിലൂടെ
നിന്റെ മനസ്സ്
അസ്വസ്ത മാക്കിയതും.
എന്നിട്ട് നീ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതോ
നിനക്കൊട്ടും
നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത
ഏതോ ഭാഹ്യ പ്രേരണകളേയും.

Popular Posts