പഠിക്കാനുള്ള അവസരം.മൈ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

തിരുത്താനും
പഠിക്കാനുമുള്ള
അവസരത്തിന്റെ പേരുകളാണ്
പരാജയവും
വിമർശനവുമെല്ലാം.
അല്ലാതെ അവ
നിരാശയിലേക്കോ
നഷ്ടബോധത്തിലേക്കോ
ഉള്ള
വഴികാട്ടിയല്ല.

Popular Posts