വാക്കിനു പിറകിലെ സത്യം.my disry.khaleelshamras

ഓരോ വാക്കിനും
പിറകിൽ
ചിന്തകളുടേയും
വികാരങ്ങളുടേയും
നീണ്ടൊരു അകമ്പടിയുണ്ട്.
അതാണ് ആ വാക്കിനു
പിറകിലെ സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്