വാക്കിനു പിറകിലെ സത്യം.my disry.khaleelshamras

ഓരോ വാക്കിനും
പിറകിൽ
ചിന്തകളുടേയും
വികാരങ്ങളുടേയും
നീണ്ടൊരു അകമ്പടിയുണ്ട്.
അതാണ് ആ വാക്കിനു
പിറകിലെ സത്യം.

Popular Posts