കുടുംബവും സമൂഹവും.my diary.khaleelshamrs

സാമൂഹത്തെ
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
എളുപ്പമാണ്.
കാരണം പരസ്പരം
മുഖം തിരിഞ്ഞോ
അല്ലെങ്കിൽ
ദൂരെ നിന്നോ ആണ്
സംവദിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ കുടുംബം
അങ്ങിനെയല്ല
അവിടെ
മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയും
കാതോട് കാതു ചേർത്തും
ആണ് സംസാരം.
അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തെ
നല്ല രീതിയിൽ
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലാണ്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയം.
അവിടെ വിജയകരമായി
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ച
ഏതൊരാൾക്കും
മറ്റേതൊരു മേഖലയിലും
നല്ലരീതിയിൽ കൈകാര്യം
ചെയ്യാനാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്