ഉപദേശം. My diary.khaleelshamras

ഉപദേശിക്കാം
പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായി
നന്നായി ശ്രവിച്ചിരിക്കണം.
വിഷയത്തെ
നന്നായി മനസ്സിലാക്കി
എന്ന് ഉറപ്പുവേണം.

Popular Posts