ശത്രുവിനോട്.my diary.khaleelshamras

ശത്രുവിനോട് തിരിച്ചു
ശത്രുത കാണിക്കാതെ
ശത്രുവിനോട് സഹതാപം തോന്നുന്ന
ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്
ചിത്രം മാറ്റുക.
മറിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ
ചിന്തിച്ചാൽ സഹതാപം തോന്നും.
ശത്രുത സഹതാപമായി
പരിവർത്തനം ചെയ്ത ശേഷം
സഹൃദത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരികെ കൊണ്ടുവരിക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്