ശത്രുവിനോട്.my diary.khaleelshamras

ശത്രുവിനോട് തിരിച്ചു
ശത്രുത കാണിക്കാതെ
ശത്രുവിനോട് സഹതാപം തോന്നുന്ന
ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്
ചിത്രം മാറ്റുക.
മറിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ
ചിന്തിച്ചാൽ സഹതാപം തോന്നും.
ശത്രുത സഹതാപമായി
പരിവർത്തനം ചെയ്ത ശേഷം
സഹൃദത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരികെ കൊണ്ടുവരിക.

Popular Posts