സമാധാനമെന്ന സത്യം.my diary.khaleelshamras

സമാധാനം
ഏതോ ഒരു നാളെയിൽ
പുലരാനുള്ളതല്ല.
ഇന്നലെകളിലെ
വസന്തവുമല്ല.
അത് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
സത്യമാണ്.
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്