നിന്റെ ചിത്രം.my diary.khaleelshamras

നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ
നിന്റെ മനോഹരമായ
സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ
ഒരു ചിത്രം
അവരുടെ
മനസ്സുകളിൽ വരക്കുന്നു.
നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ
വരച്ചത്
നിന്റെ വികൃതമായ ചിത്രമാണ്
അവരുടെ മനസ്സിൽ വരച്ചത്.
അവർക്ക് തന്നെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്