നിന്റെ ചിത്രം.my diary.khaleelshamras

നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ
നിന്റെ മനോഹരമായ
സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ
ഒരു ചിത്രം
അവരുടെ
മനസ്സുകളിൽ വരക്കുന്നു.
നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ
വരച്ചത്
നിന്റെ വികൃതമായ ചിത്രമാണ്
അവരുടെ മനസ്സിൽ വരച്ചത്.
അവർക്ക് തന്നെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രം.

Popular Posts