വറ്റിവരണ്ട സ്നേഹം.my diary.khaleelshamras

മനസ്സിലെ സ്നേഹം
വറ്റിവരണ്ടയിടത്തുനിന്നും
പേടി പിറക്കുന്നു.
പേടിക്കുകയും
പേടിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ
ഒരു പോസിറ്റീവ്
വികാരത്തിനും
ആ മനസ്സിൽ
നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്