സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ നൽകുന്ന ഫലം.my diary.khaleelshamras

പോസ്റ്റിൽ നിന്നും
പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ
സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ
നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉറക്കാകുറവായും മറ്റും
മനസ്സിൽ മാനസികാവസ്ഥകളായും
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആ മാറ്റങ്ങളാണ്
അവ നിനക്ക് നൽകുന്ന
യഥാർത്ഥ ഫലം.

Popular Posts