സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ.my diary.khaleelshamras

ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ
ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രൂ മുറുക്കുമ്പോൾ
നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
സ്ക്രൂ ഡ്രൈവരിലേക്കല്ല
മറിച്ച്
സ്ക്രൂവിലേക്കും
അത് മുറുക്കേണ്ട ഇടത്തിലേക്കുമാണ്.
അതുപോലെയാണ്
മറ്റുള്ളവരോട്
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
സംസാരം ഉദ്ഭവിച്ച
നിന്നിലേക്ക്‌ നോക്കാതെ
അത്
ശ്രവിച്ചവരിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
അവരിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന
മണിസാകാവസ്ഥകളിലേക്കും
സ്വയം സംസാരത്തിലേക്കും
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്