അവരുടെ ജീവന്റെ ഭാഗമായി..my diary.khaleelshamras

ഈ ഒരു നിമിഷം
അവർ നിന്നോട്
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
അവർ നിനക്ക്
അനുവദിച്ചു തരുന്നത്
അവരുടെ സമയം മാത്രമല്ല
മറിച്ച്
അവരുടെ
വിലപ്പെട്ട ജീവിതമാണ്.
അവരോടുള്ള
നിന്റെ ഓരോ പ്രതികരണവും
അവരുടെ ജീവന്റെ
ഭാഗമാവലാണ്.
അതുകൊണ്ട്
അവരുടെ ജീവന്
നിന്റെ സംസാരത്തിൽനിന്നും
നല്ലതുമാത്രം പകർന്നുകൊടുക്കുക.

Popular Posts