അനുഭൂതികൾ.my diary.khaleelshamras

അനുഭൂതികൾ
സൃഷ്ടിക്കാൻ
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ
വേണമെന്നില്ല.
നിന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിന്
കൈമാറുന്ന
ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രം
മതി.
അവിടെനിന്നും
അനുഭൂതികൾ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ.

Popular Posts