നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാ മനുഷ്യരേയും
നിഷ്കളങ്കരായി മാത്രം കാണുക.
അവരുടെ വേണ്ടാത്ത
കാട്ടികൂട്ടലുകളെ
നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിന്റെ
അണുബാധയായും കാണുക.

Popular Posts