നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാ മനുഷ്യരേയും
നിഷ്കളങ്കരായി മാത്രം കാണുക.
അവരുടെ വേണ്ടാത്ത
കാട്ടികൂട്ടലുകളെ
നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിന്റെ
അണുബാധയായും കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്