സ്വയം അക്രമണം.my diary.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള
നിന്റെ ഓരോ ചീത്ത ചിന്തയും
പിറവിയെടുക്കുന്നത്
നിന്റെ ചീത്ത ചിന്തകളിൽനിന്നുമാണ്.
മറ്റുള്ളവരെ അക്രമിക്കാനുള്ള
നിന്റെ മനസ്സിലെ തീരുമാനം
തന്നെ നിന്നെ സ്വയം അക്രമിക്കലാണ്.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
സ്വന്തം മനസ്സിനെ
അശുദ്ധമാക്കിയവനും
അക്രമിച്ചവനുമായി
മാറാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്