ബോധം.my diary.khaleelshamras

അറ്റത്തിനും കോശത്തിനും
അതിനെ വീണ്ടും വിഭജിച്ചാൽ
കിട്ടുന്ന അതിസുക്ഷ്മ കണികകൾക്ക്
പോലും ബോധമുണ്ട്.
ആ ബോധത്തിലാണ്
ഈ പ്രപഞ്ചവും
ഭൂമിയും അതിലുള്ള
എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്