നല്ല മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

സന്തോഷവും
സംതൃപ്തിയും
സ്നേഹവും
അറിവും
നല്ല വിശ്വാസവും
കരുണയുമൊക്കെയുള്ള
നല്ല മനസ്സാണ്
സമാധാനമുള്ള മനസ്സ്.
അത്തരത്തിൽ മനസ്സുളള
ഒരു വ്യക്തിയുടെ
പ്രവർത്തനവും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും.
അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
മനുഷ്യന്റെ പേരാണ്
നല്ല മനുഷ്യൻ.

Popular Posts