നല്ല മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

സന്തോഷവും
സംതൃപ്തിയും
സ്നേഹവും
അറിവും
നല്ല വിശ്വാസവും
കരുണയുമൊക്കെയുള്ള
നല്ല മനസ്സാണ്
സമാധാനമുള്ള മനസ്സ്.
അത്തരത്തിൽ മനസ്സുളള
ഒരു വ്യക്തിയുടെ
പ്രവർത്തനവും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും.
അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
മനുഷ്യന്റെ പേരാണ്
നല്ല മനുഷ്യൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്