നല്ല വൈകാരിക മൂഹൂർത്തങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നല്ല വൈകാരിക മൂഹൂർത്തങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വേദിയാണ്
സൗഹൃദവും കുടുംബവുമെല്ലാം.
അത്തരം മൂഹൂർത്തങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ
നന്നായി ക്ഷമിക്കാനും
ശ്രവിക്കാനും കഴിയണം.
സൂക്ഷ്മതയോടെ
സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം.
ഒരുപാട് മറച്ചു വെക്കാനും
വിമർശിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയണം.

Popular Posts