നല്ല വൈകാരിക മൂഹൂർത്തങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നല്ല വൈകാരിക മൂഹൂർത്തങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വേദിയാണ്
സൗഹൃദവും കുടുംബവുമെല്ലാം.
അത്തരം മൂഹൂർത്തങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ
നന്നായി ക്ഷമിക്കാനും
ശ്രവിക്കാനും കഴിയണം.
സൂക്ഷ്മതയോടെ
സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം.
ഒരുപാട് മറച്ചു വെക്കാനും
വിമർശിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്