ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ സംതൃപ്തി. My diary.khaleelshamras

എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തിയിലേർപ്പെടാതെ
ഒരു  നിമിഷം പോലും
ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും
ജീവിക്കുന്നില്ല.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
ഏത് പ്രവർത്തിയാണോ
ചെയ്യുന്നത്
അതിൽ പൂർണ്ണ
സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും
കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്
ഓരോ മനുഷ്യനും
ചെയ്യാനുള്ളത്
അല്ലാതെ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും
നിറഞ്ഞ ഒരു
ജീവിത നിമിഷത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്